I tilfælde af lærerens fravær søges undervisningen overtaget af vikar, eller de forsømte timer læses senere.

Hvis en elev udebliver fra en time, erstattes denne ikke.

Musikskolen kan 2 gange i sæsonen aflyse undervisning uden at tilbagebetale kontingent -  aflysninger i forbindelse med vejrlig (force majeur) refunderes kontingent ikke. Ikke læste timer derudover vil blive tilbagebetalt.

Hvis en elev i længere tid må forsømme undervisningen på grund af sygdom, bortfalder betalingen for det pågældende tidsrum (1 måned og derudover) efter ansøgning til musikskolens leder.

Ved aflysninger ud over 2 gange i en sæson, vil der blive efterlæst timer eller tilbagebetaling af kontingent i slutningen af sæsonen.

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som  workshops, koncerter, juleuge og projektuge. Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.